top of page

Privacyverklaring Intrinzis
Intrinzis, gevestigd aan Verzetspad 5, 2625 NS te Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Intrinzis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Werkadresgegevens

  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in uw correspondentie met ons deelt

  • Persoonlijke informatie die u ons verstrekt met betrekking tot uw behoefte aan dienstverlening

      (training, coaching, advies)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Op basis van de grondslag “toestemming” verwerkt Intrinzis uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Om diensten (training, coaching en advies) aan u te verlenen

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Intrinzis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens deelnemers t.b.v. dienstverlening (training, coaching en advies)
Naam, emailgegevens, werkadresgegevens van personen die gebruik maken van diensten van Intrinzis (training, coaching en advies).

Ook wordt persoonlijke informatie die door deelnemers zelf schriftelijk wordt verstrekt in kader van ontwikkelbehoefte t.a.v. training, coaching en advies bewaard, mits deelnemer hier toestemming voor heeft verleend op betreffende formulieren.

Bewaartermijn is 2 jaar na afloop van afname dienstverlening, zodat wij in staat zijn om de uitkomsten van de training te evalueren en te gebruiken voor de verbetering van onze trainingen bij onze klanten. Persoonlijke informatie van deelnemers zal Intrinzis niet delen met derden, zoals de organisatie waar deelnemer werkzaam is, tenzij deelnemer hier nadrukkelijk toestemming voor geeft.

Persoonsgegevens contactpersonen van klanten en relaties (organisaties)
Naam, emailgegevens, functie- en werkadresgegevens van personen die (mede) verantwoordelijk zijn voor, danwel betrokken zijn bij het inkopen van diensten van Intrinzis (training, coaching en advies).

Gegevens worden opgeslagen indien contactpersonen deze proactief aan ons verstrekken middels het sturen van email, telefonisch contact, verstrekken van contactinformatie per email, schriftelijk bevestigen van aanvraag informatie dienstverlening.

Bewaartermijn is 5 jaar na laatste contact (bijvoorbeeld van afname dienstverlening), zodat wij in staat zijn om opnieuw contact op te nemen met klanten, voormalige klanten en geïnteresseerde relaties. Doel is om de relatie te onderhouden, personen te informeren over onze dienstverlening en eventuele nieuwe producten aan te bieden.

Facturen, inclusief bijbehorende contactpersonen, worden overeenkomstig de algemene wetgeving omtrent belastingen 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Intrinzis deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Derden zijn betrokken trainers/psychologen die voor Intrinzis diensten uitvoeren, managementassistenten die persoonsgegevens verwerken, en tussenpartijen indien Intrinzis onderaannemer is van de opdracht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Intrinzis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Intrinzis uw persoonsgegevens verstrekken aan andere derden, bijvoorbeeld in het geval verantwoording van deelnemerslijsten noodzakelijk is aan financiering van de dienstverlening. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Intrinzis gebruikt alleen technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Intrinzis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Intrinzis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@intrinzis.nl.


Intrinzis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacyverklaring Intrinzis
bottom of page